Αρχική Σελίδα / Πρακτικά Συνεδριάσεων
Print this page

Πρακτικά Συνεδριάσεων

Τα Πρακτικά του Συμβουλίου που ήταν αναρτημένα και αφορούσαν την περίοδο

από 1/1/2012, μέχρι και σήμερα 24/5/2018, έχουν αφαιρεθεί με βάση κανονισμό

της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εφαρμόστηκε στην Κύπρο στις 25 Μαΐου 2018.

 

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/679 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Της 27ης Απριλίου 2016

Για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού

χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση

της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων)

 
Χάρτες
Πολυμέσα
Εκδηλώσεις

Λεύκωμα Εκδηλώσεων

Πολυμέσα

ΒΙΝΤΕΟ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ
ΑΛΜΠΟΥΜ
ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ
Designed & Developed by NETinfo Plc